انجام عملیات خاکی سایت سوم پتروشیمی بوشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه) بر عهده شرکت سروش انرژی پارسیان بوده است.

نام پروژه:

خاکبرداری سایت سوم پتروشیمی بوشهر

تاریخ شروع کار:

12/04/1391

مدت زمان:

6 ماه

مبلغ قرارداد:

892735′948′24 ريال

کارفرما:

شرکت پتروشیمی بوشهر