اجرای بخشی از پالایشگاه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی پروژه دیگری است که انجام آن به شرکت سروش انرژی پارسیان واگذار شده است. فاز 14 پارس جنوبی نیز همچون فاز 13 با هدف تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین، 75 هزار بشکه میعانات گازی و تولید سالانه 1/05 میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن گاز اتان به منظور تأمین خوراک واحد های پتروشیمی و تولید روزانه 400 تن گوگرد طراحی شده است.

طرح توسعه این میدان گازی در منطقه پارس 2 (پارس کنگان) در دست اجراست. در ابتدای اجرای عملیات احداث ناحیه 1 (Area) فاز 14 پارس جنوبی از طریق شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، به شرکت سروش انرژی پارسیان محول شد. تاریخ شروع این پروژه مطابق قرارداد 28/01/1390 (17-Apr-2011) و تاریخ خاتمه آن 28/07/1391 (19-Oct-2012) بوده و مدت زمان 18 ماه برای اجرای کار در نظر گرفته شده بود. محدوده کاری شرکت سروش انرژی پارسیان در این پروژه شامل خدمات مهندسی، تأمین و اجرا (EPC) در بخش عمده ای از پالایشگاه این فاز شامل واحد های ذیل است:

واحد 100- لخته گیر

واحد 102- بازیابی MEG

واحد 103- پایدار سازی میعانات گازی

واحد 110- پشتیبانی پایدار سازی میعانات گازی

واحد های 142/141/140- سیستم مشعل، سیستم تخلیه و چاله سوزاندن مایعات

واحد 143- دیواره مخازن ذخیره سازی میعانات گازی

واحد 148/147- مخازن ذخیره پروپان و مخازن ذخیره بوتان

واحد 176- Sabstation

نام پروژه:

اجرای ناحیه 1 پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی

تاریخ شروع کار:

1390/01/28

مدت زمان:

18 ماه

مبلغ قرارداد:

700,000,000,000ريال

کارفرما:

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

نام پروژه:

تأمین سازه فلزی سایر نواحی (11920 تن)

تاریخ شروع کار:

1390/01/28

مدت زمان:

8 ماه

مبلغ قرارداد:

17,878,500یورو

کارفرما:

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران